Adatvédelem

I. A szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Klikk polgári társulás (székhely: Vydrany 450, 930 16, a továbbiakban: Üzemeltető) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az Üzemeltető magára nézve kötelezőnek fogad el. A jelen Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden felhasználó számára biztosítva legyen, hogy jogait tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Az adatkezelés célja és jogalapja

2.1. Az adatkezelés célja az Üzemeltető internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, hirdetések megjelenítése, a Felhasználók jogainak védelme. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása törvény eltérő rendelkezése hiányában kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2.2. Az adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

2.3. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

2.4. Adatkezelő a részére megadott személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel.

III. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Az Adatkezelés során a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az Üzemeltető az alábbi adatokat is kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, e-mail cím. Ezen túlmenően a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján az Üzemeltető az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, születési idő, Felhasználó által feltöltött képmás, Facebook profil azonosító.

3.2. Tekintettel az Üzemeltető által üzemeltetett, a klikkout.sk URL alatt elérhető tartalomszolgáltatás sajtótermék voltára, az Adatkezelő a sajtótermékben megjelenő személyek esetében kezelheti az alábbi személyes adatokat: hang- és videófelvétel, képmás és más fényképek, név, egyéb adatok.

IV. Az Üzemeltető által kezelt további adatok köre

4.1. Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését és perszonalizációs szolgáltatásaink működését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban a portál perszonalizációs lehetőségeit igénybe venni és a regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. Az adatokhoz harmadik személy nem férhet hozzá.

V. Az Üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

5.1. Az Üzemeltető gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

5.2. Az internetes honlap egyes szolgáltatásaihoz felhasználóinknak regisztrációs űrlapot kell kitöltenie a Felhasználónak. A regisztráció során az Adatkezelőhöz eljutott információkat szigorúan bizalmasan kezeli az Adatkezelő, azokat a legteljesebb körültekintéssel óvja az illetéktelenektől. Harmadik félnek való kiadásuk csakis a törvényben előírt esetekben történhet meg.

5.3. Azokat az információkat, amelyek a felhasználók egyedi elérésére alkalmasak (mint például az e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe az Adatkezelő. Amennyiben szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, esetenként, nem kiemelkedő gyakorisággal, tájékoztató anyagokat küld az Adatkezelő a Felhasználóinak.

5.4. Az Üzemeltető, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és azokat  harmadik személynek át nem adja.

5.5. A Társaság egyes esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető adatait.

5.6.  A Felhasználót tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésről – továbbítással vagy összekapcsolás- sal történő adat felvételről.

5.7. A felhasználók fizikai (nem internetes) elérésére alkalmas adatait kizárólag akkor gyűjtjük, ha az adott szolgáltatás, akció jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Ezen adatokat csakis erre, a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra használjuk, harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át (kivéve a törvény által előírt eseteket).

5.8. A portál részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (például a hozzászólások a cikkek alján) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. Portálunknak joga van e megjegyzéseket moderálni, a hozzászólási szabályzattal ellentétes bejegyzéseket törölni. Az ezeken a csatornákon felvitt különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti. A Show Plus Kft. médiatermékei jogosultak azokból korlátozás nélkül publikálni.

 

VIAz Adatkezelés időtartama

6.1. A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőnél törlődik. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára megőrizni is.

6.2. A Felhasználó által megadott személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le vagy regisztrációja törlésével csak a belépési lehetőséget szüntette meg, az azokban tárolt hozzászólások és feltöltött tartalmak megmaradnak – addig kezelhetőek az Üzemeltető, mint Adatkezelő által, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. Az adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 7 munkanapon belül kerül sor.

6.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Az Üzemeltető biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye – nyomozó hatóságokat illetve szakértőiket ide nem értve – nem lesz beazonosítható.

VII. Rendelkezés személyes adatokkal

7.1. Személyes adatokban bekövetkezett változások a Klikk p.t. internetes oldalainak az egyes szolgáltatásokhoz tartozó profil oldalakon állíthatóak be vagy módosíthatóak.

7.2. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi(törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

7.3.  Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Üzemeltető, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@klikkout.sk elektronikus címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatáskérést az Üzemeltető akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött tájékoztatás kérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók  nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználók adatait.

7.4 Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 10 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

VIII. Adattovábbítás lehetősége

8.1. Az Üzemeltető, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

8.2. Amennyiben az Üzemeltető az oldalain található tartalomszolgáltatás és tárhelyszolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

9.3 A Társaság az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

IX. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Üzemeltető jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével módosíthatja.

X. Jogorvoslati lehetőségek

10.1. A Felhasználó bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel keresheti az Adatkezelő munkatársait is az info@klikkout.sk e-mail címen.

Ez a webhegy sütiket hassznál, hogy javítani tudjon a felhasználói élményen. Elfogadás Tovább